EMİNE CEREN ÖZVERİ EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI

BAŞLANGIÇ

Bu “Vakıf Senedi” nin altında adları ve adresleri bulunan gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine  göre  bir vakıf  kurulmuştur.

VAKFIN ADI

MADDE 1- Vakfın adı “EMİNE CEREN ÖZVERİ EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI” dır. Kısa adı “CERENLER VAKFIDIR”. Bu vakıf, bu resmi senette sadece “Vakıf” diye anılacaktır.

Vakıf kendi Mütevelli Heyetinden başka hiçbir yere bağlılığı olmayan, ancak 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda belirtilen teftiş makamının denetimine tabi tüzel kişiliğe haiz özel bir kurumdur.

VAKFIN MERKEZİ

MADDE 2- Vakfın merkezi Kocaeli İlindedir.  ( Kocaeli 5. Noterliğinin 08/11/2021 tarih ve 24461 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile değiştirilmiştir. )Vakıfın adresi Körfez Mah. Gazanfer Bilge Bulvarı. Süzer Apt. N.7.K.4.D.10 İzmi/Kocaeli’dir. Aynı yerleşim yeri içerisinde yapılacak adres değişikliğine yönetim kurulunca karar verilebilir.

 

VAKFIN AMACI

MADDE 3- Vakfın amacı; tüm çocukların ve öğrencilerin beslenme, giyinme, barınma, sağlık, eğitim ovun oynama, spor yapma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak; ’

Okul öncesi, ilk, orta ve yüksek öğretim öğrencilerinin eğitimlerine kültürel, bilimsel ve sosyal destek sağlamak, fiziksel koşullar oluşturmak ve mevcut koşulların iyileştirilmesine hizmet etmek’

Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel etkinlikler ve projeler üreterek; eğitim tesisleri, kurum ve kuruluşları kurmak, bu nitelikteki kurumlarla dayanışmada bulunmak, konferans salonları oluşturmak kütüphaneler ve laboratuvariar kurmak;                                                                                                           ‘

Eğitim ve sporu destekleyici faaliyetler yürüterek bunları destekleyecek tesisler kurmak, yurt açmak kurulmuş olan tesislerde tamir tadilat ve iyileştirmeler yapmak;                                                           ‘

Sel, deprem gibi doğal felaketlere maruz kalmış, yardıma muhtaç çocukların ve öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak,

Çocukların daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için gerektiğinde sağlık kurum ve kuruluşlarına gerekli desteği ;

Yaşlı bakımı, aktif emeklilik, enerji verimliliği ve çevrenin korunması konularında faaliyetler düzenlemek, destekler sağlamak, bu konulara da etkin katılım sağlamak, vakfa gelir sağlamak için her türlü ekonomik faaliyette bulunmaktır.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ

MADDE 4- Vakıf amaçlarını gerçekleştirebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

(1) Yurtiçinde ve/veya yurtdışında, T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu olup olmadığına bakılmaksızın tüm yaş gruplarına yönelik olarak sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel ve ekonomik etkinliklerde bulunmak, projeler üretmek ve bu projeleri uygulamak ,uygun bulduğu mevcut projeleri desteklemek amacıyla her türlü  faaliyette  bulunmak,

(2) Vakıf amaçları doğrultusunda her türlü araştırmaları yapmak veya yaptırmak.; seminer ,sempozyum, kongre , toplantı, konser, tiyatro, balo, sergi, kurs, yarışma, fuar, geri, teknik gezi ve benzeri her türlü organizasyonları  düzenlemek veya düzenlettirmek; eğitim vermek veya verdirmek; gerektiğinde yerli ve / veya yabancı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak; ulusal veya uluslararası, süreli /süresiz kitap, broşür ve diğer yayınlar çıkarmak veya çıkartmak, çıkarttırmak, internet siteleri, sosyal medya ortamları oluşturmak.

( Kocaeli 5. Noterliğinin 08/11/2021 tarih ve 24461 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile değiştirilmiştir. )

(3) Amaç ve faaliyet konularına ilişkin olarak gerektiğinde Türk  ve yabancı uzman temin etmek ve çalıştırmak,

(4) Öğrenimini tamamlamış ya da öğrenimine devam eden bireylere yurtiçinde ve/veya yurtdışında eğitim, burs ve istihdam olanakları sağlamak,

(5) Bireylerin sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılayacak ve vakfa gelir sağlayacak her türlü sosyal, ekonomik ve kültürel etkinlikte bulunmak,

(6) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek, maddi olanaklarını arttırmak için şirketler, işletmeler kurmak, kuruluşlara ortak olmak, her türlü ticari faaliyette bulunmak, ( Kocaeli 5. Noterliğinin 08/11/2021 tarih ve 24461 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile değiştirilmiştir. )

( 7 ) Vakıf rozeti gibi vakıf ibareli tanıtım araç gereçleri yapmak, yaptırmak, satışını yapmak, gelir amaçlı kermes, panayır, kamplar, yaz okulları düzenlemek, aş evleri işletmek, işlettirmek,

( 8 ) Teknolojik gelişmelere uygun olarak vakfın işleyişinde gerekli olabilecek tüm yazılım, donanım ve teknolojik altyapı için yatırımlar yapmak ve bunları kullanmak,

Vakıf bu senette sayılmamış olsa bile amaçları doğrultusunda olmak üzere yürürlükte olan ilgili yasaların yasaklamadığı her türlü faaliyet ve tasarrufta bulunabilir.

( 9 ) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü ticari faaliyette bulunmak.

 

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

MADDE 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malların ve paraların yönetim ve tasarruf etmeğe, menkul değerleri almağa ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya;

Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki vakıflar, eğitim, sağlık, kültür ve sanat ve spor kurumları, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden de yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni hakları kabule bu hakları kullanmaya, olan yada alacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye;

Vakıfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amaca ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, vakıf  amaçlarına, faaliyet kapsamına uygun projeleri gerçekleştirmek üzere danışmanlardan ya da danışma kuruluşlarından yararlanmağa ve bu konuda bedel ödemeye;

Yasal mevzuata uygun olmak şartı ile ortaklıklar kurarak, bunların hisse senetlerini,  tahvillerini ve iktisadi değer taşıyan mal ve haklarını satın almaya, ortak çalışmalar yapmaya, kurulmuş şirketleri devralmaya  veya yenilerini kurmaya ve bunlara sair diğer hukuki iş ve işlemleri gerçekleştirmeye, vakfın mal varlığını arttırıcı çalışmalar yaparak, amacı doğrultusunda harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutları ile veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle , uygun görülecek kuruluşlara katılmaya ve katılma paylarına tekabül eden kar paylarını sarf etmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin veya tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen teşebbüs, tasarruf, mal edinme, her türlü kira, hasılat kirası, satış, ortaklık, devir, inşaat, taşeron ve sair sözleşmeleri yapmaya, uygulamalı eğitim için gerekli tesisleri kurarak işletmeye veya bu maksatla kurulmuş tesisler ve işletmelerle iş birliğine girmeye, bu tip eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı teknolojiyi sağlayarak geliştirilmesi için her türlü teşebbüslerde bulunmaya , amaçları doğrultusunda her türlü yayını yapmaya, eser telif ettirmeye, dergi, broşür, afiş, el ilanı vs. batırmaya ve dağıtmaya, okul öncesi ilk ve orta öğretim yüksek öğretim kurumları ile kreşler kurmaya, işletmeye ve bunların her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaya Türk Medeni Kanunun 48.maddesinde  belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf, gelirlerini arttırabilmek ve amacına uygun çalışmalar yapmak için yukarıda belirtilenler dışında da olsa yasal mevzuat ile yasaklanmayan her türlü çalışma ve tasarruflarda bulanabilir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ve Vakıflarla ilgili mevzuat ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI :

MADDE 6- Vakıf kuruluş mal varlığı kurucular tarafından eşit olarak vakfedilmiş olan 90.000 TL ( Doksanbin Türk Lirası ) dır.

Kuruluş Mal Varlığı, vakıfın kurulmasına müteakip , vakıf mütevelli heyeti kararı ile yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

MADDE 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir,

 1. a) Mütevelli Heyet
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ:

MADDE 8- ( Kocaeli 5. Noterliğinin 08/11/2021 tarih ve 24461 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile değiştirilmiştir. )Vakfın Mütevelli Heyeti 3 kişiden az olmamak üzere en fazla 20 kişiden oluşur.

Vakfın Mütevelli Heyeti;

 1. Vakıf Kurucu mütevelli Heyeti aşağıda isim ve TC. Kimlik Numaraları belirtilen gerçek kişilerdir.

(1) Nezaket Yüksel Özveri

(2) Murat Özveri

(3) Funda Özveri Erol

(4) İhsan Saltuk Özveri

(5) Deniz Taşçı

(6) Kübra Cemre Özveri

(7) Tahsin Utku Özveri

(8) Cansu Özveri

(9) Ritza Neris Özveri

(10) Yağmur Senem Özveri

Vakfın yukarıda isimleri belirtilen kurucu mütevelli heyeti üyeleri kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını ve kimlik bilgilerini gizli ve mühürlü zarf içinde mütevelli heyete verirler. Bu zarflar, verenler tarafından her zaman değiştirilebilir. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir. Yeni seçilenler selefi için geçerli olan hükümlere tabi olurlar.

Vakfın kurucu mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır.

( Kocaeli 5. Noterliğinin 08/11/2021 tarih ve 24461 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile değiştirilmiştir.

 1. Vakıfa kuruluşundan sonra en az 10.000,00 (onbin) Euro ya da bu miktar karşılığıma Türk Lirası bağış yapmış, yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve mütevelli heyet üyelerinin yarıdan bir fazlasının oyu ile üyeliğe kabul edilen gerçek ya da tüzel kişilerdir.

 

 1. Vakıfa herhangi bir bağışta bulunmamasına rağmen mesleki kariyeri, toplum içindeki yeri gibi çeşitli vasıfları nedeniyle Vakıfa faydası dokunabilecek kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek davet edilen ve mütevelli heyet üyelerinin yarıdan bir fazlasının oyu ile üyeliğe kabul edilen gerçek kişilerdir,

 

 1. Vakfın amacını gerçekleştirmesine katkısı olacak kişiler arasından Vakıf Yönetim Kurulunun önerisi ve mütevelli heyetinin 2/3 oyu ile süresiz olarak mütevelli heyeti üyeliğine kabul kararı verilen gerçek kişilerdir.

 

Bu maddenin b ve c bentlerinde yer alan Mütevelli Heyeti Üyeleri en fazla 5 kişiden oluşabilir ve 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan veya süresi dolan b ve c bentlerindeki üyelerin yerine bu maddede belirtilen usule göre üye seçilir. Yeniden seçilen üye selefinin kalan süresini tamamlar.

 

( Kocaeli 5. Noterliğinin 22/11/2021 tarih ve 25657 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile değiştirilmiştir. ) Mütevelli heyet üyeleri yazılı olarak sundukları mazeretin mütevelli heyet tarafından kabul edildiği durumlar hariç olmak üzere, asaleten veya vekaleten mazeretsiz olarak en fazla 3 toplantıya katılmamaları halinde  mütevelli heyet üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. ( Kocaeli 5. Noterliğinin 08/11/2021 tarih ve 24461 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile değiştirilmiştir. )

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ ;

MADDE 9- Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 • Mevzuat ve Vakıf Senedi hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak,
 • Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,
 • Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp sunulan yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Yönetim Kurulunun her türlü faaliyeti ile bilanço ve gelir gider hesaplarını ve bunlarla ilgili Denetim Kurulu raporlarını incelemek ve bu kurulların ibrası konusunda karar vermek,
 • Yönetim Kurulunca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Vakıf çalışmalarının gerektirdiği komite ve komisyonları oluşturmak, bu komite ve komisyonların teşkili ile çalışma usulüne ilişkin hususları belirlemek, bu konuda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikleri aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Mütevelli Heyeti üyelerinin en az beşte birinin veya Yönetim Kurulunun Vakıf Senedinin değiştirilmesine ilişkin yazılı tekliflerini görüşüp karara bağlamak,
 • Yönetim Kurulunun Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin olarak hazırlayacağı uygulama yönetmeliklerini aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Vakıf faaliyetleri ile ilgili genel politikaları belirlemek,
 • Amaç ve faaliyetlerle ilgili diğer konular hakkında kararlar almak,
 • Vakıf amaçlarına uygun tesisler meydana getirmek üzere yapılacak şartlı bağışları kabul etmek,
 • Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 • Gerektiğinde Vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.
 • Vakıf senedinde belirtilen diğer görevleri icra etmek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI ;

MADDE 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Mütevelli Heyeti Başkanı, yapılacak ilk toplantıda Mütevelli Heyetince seçilir. Toplantıda ayrıca, bir Başkan Vekili ve bir Kâtip Üye de seçilir. Başkan, Başkan Vekili ve Kâtip Üyenin görev süresi iki yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir. Başkan’ın yokluğunda görevlerini Başkan Vekili yürütür. O da bulunmadığı hallerde Mütevelli Heyeti kendi içinden bir başkan seçer.

 

Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda veya tüm Mütevelli Heyeti Üyelerinin hazır bulunması kaydıyla çağrısız olarak her yılın ilk dört ayı içinde olağan toplantısını yapar. Gerektiğinde Mütevelli Heyet Başkanının veya Yönetim Kurulunun ve yahut Mütevelli Heyeti üyelerinin dörtte birinin Yönetim Kuruluna yazılı müracaatları üzerine olağanüstü toplantı da yapılabilir.

 

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

 

Mütevelli Heyeti toplantısının çağrı üzerine yapılması halinde toplantı çağrısı; toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemini içerecek şekilde, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce Vakıf web sitesinde veya mesaj, tebligat yollarıyla duyurulur ve Vakıf kayıtlarında bulunan her türlü iletişim bilgileri kanalı ile üyeler haberdar edilir. Bilgilendirilme durumu tutanakla belgelenir. Çağrıda ayrıca toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde 7 ( yedi ) gün sonra aynı gün, aynı saat ve aynı yerde katılanlarla toplantının yapılacağı bildirilir.

 

Mütevelli heyet, üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte katılan üyelerle aynı yerde yapılır. ( Kocaeli 5. Noterliğinin 08/11/2021 tarih ve 24461 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile değiştirilmiştir. ) Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, mütevelli heyeti başkanının oyu 2 oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır . Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

 

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisi ( 2/3 ) dir.

Alınan kararlar noter tasdikli mütevelli heyet karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.

 

YÖNETİM KURULU ;

 

MADDE 11- Vakıf yönetim kurulu, biri başkan olmak üzere en az 3 asil ve üç yedek üyeden oluşur. Üyeler üç yıl süreyle görev yaparlar. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla Vakıf dışından kişilerin seçilmesi de mümkündür.

 

Mütevelli heyetinin Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanıdır . Mütevelli Heyeti başkanlığının herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Yönetim Kurulu Başkanlığı da sona erer. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından, bir Başkan Vekili ve bir de Sayman seçer.

 

Yönetim Kurulu asıl üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları halinde, ayrılan üyelerin kalan süreleri için yerlerine geçecek yedek üyeler sırayla Yönetim Kurulu Başkanı tarafından göreve çağrılır. Yedek üyelerin de herhangi bir nedenle göreve gelememeleri halinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği yerine Yönetim Kurulu yapılacak ilk Mütevelli Heyeti Toplantısına kadar geçerli olmak üzere geçici Yönetim Kurulu Üyesini atar. Yapılacak ilk Mütevelli Heyeti Toplantısında geçici olarak atanan bu üyenin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına onay verilebileceği gibi Mütevelli Heyeti tarafından yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi de atanabilir.

Yönetim kurulu asgari olarak 3 ayda bir kere toplanır. Bu olağan toplantılar dışında Yönetim Kurulu Başkanı, kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. ( Kocaeli 5. Noterliğinin 08/11/2021 tarih ve 24461 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile değiştirilmiştir. ) Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının, karar yeter sayısı ise katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

( Kocaeli 5. Noterliğinin 08/11/2021 tarih ve 24461 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile değiştirilmiştir. ) ( Kocaeli 5. Noterliğinin 22/11/2021 tarih ve 25657 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile düzenlemenin tamamı çıkarılmıştır. )

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI;

MADDE 12- Yönetim kurulu, vakfın yetkili yönetim ve icra organıdır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 • Mevzuata, Vakıf Senedine ve Mütevelli Heyeti kararlarına uygun olarak Vakfı idare ve temsil etmek; Vakıf Mütevelli Heyetine bırakılan yetkiler dışında Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak, her türlü kararı alıp uygulamak,
 • Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında. Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak; bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlamak ve mütevelli heyetin onayına sunmak,
 • Vakfın muhasebe işlerini yürütmek, önceki çalışma dönemi için Vakfın faaliyet raporunu, bilanço ve gelir- gider cetvellerini; gelecek çalışma döneminin çalışma programı ve bütçe tasarısını hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,
 • Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak,
 • Vakıf Senedinde gereken değişikliklere ilişkin teklifleri hazırlayıp Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,
 • İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde şube ve temsilciliklerin açılmasına, İktisadî işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına veya kapatılmasına karar vermek bu hususlarda gereken işlemleri yapmak; Vakfın İktisadî işletmeleri ile hissesi bulunan şirket ve kuruluşların yönetim ve denetim kurullarına temsilci seçmek,
 • Mütevelli Heyetince oluşturulacak komite ve komisyonların çalışma esaslarını belirleyen yönetmelikleri hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına sunmak, bu komite ve komisyonların çalışmalarını izlemek,
 • Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni malî kaynaklara kavuşturulması hususunda gerekli çalışmaları yapmak,
 • Vakıf tüzel kişiliği adına gerçek ve tüzel kişilerle hukukî, malî ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve işlemler yapmak,
 • Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa genel müdür atamak, Vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilmek, gerektiğinde görevlerine son vermek,
 • Vakfın İdarî ve hizmet birimlerini teşkil etmek, bu bağlamda Vakıfta istihdam edilecek personeli belirlemek, atamasını yapmak, ücretlerini tayin etmek, gerektiğinde işlerine son vermek,
 • Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlamak,
 • Mütevelli Heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygulamak,
 • Mütevelli Heyeti toplantılarında, döneme ait Vakıf faaliyet raporunu ibraya sunmak
 • ( Kocaeli 5. Noterliğinin 08/11/2021 tarih ve 24461 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile değiştirilmiştir. )  İlgili mevzuat ile Vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

VAKFIN TEMSİLİ ;

MADDE 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısına ya da her ikisine birden devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Vakfı temsil ve ilzam edecek imzalara ait sirküler Yönetim Kurulunca düzenlenerek notere tasdik ettirilir.

DENETİM KURULU ;

MADDE 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. ( Kocaeli 5. Noterliğinin 08/11/2021 tarih ve 24461 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile değiştirilmiştir. )Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan üç yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim Kurulu, her hesap döneminde en az bir kez olmak üzere denetimlerini yaparak Vakfın gelir ve giderlerini, kayıtlarını ve faaliyetlerini inceler. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile inceleme sonuçlarını ve tekliflerini içeren bir rapor düzenler. Düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. Eğer varsa Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan rapor da Denetim Kurulu raporuna ek olarak konur.

Denetim Kurulu’nun oluşumu ve çalışma şekilleri Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği ile belirlenir.

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU;

MADDE 15- Vakıf Mütevelli Heyeti gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu tarafından önerilen 3 (üç) Bağımsız Denetim Kuruluşu’ndan birini onaylayarak Denetim kurulunun görevlerinin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından da yapılmasına karar verebilir. Bu hüküm denetim kurulunun işlevini ortadan kaldırmayacak olup ikincil bir denetim niteliğindedir.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU;

MADDE 16- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli heyetinin onayını almak koşuluyla gerekli gördüğü hallerde Yüksek Danışma Kurulu oluşturabilir. Yüksek Danışma Kurulu vakfın istişare organı olup, sahasında üstün araştırma ve çalışmalarda bulunan üyeler arasından yönetim kurulu tarafından seçilecek kişilerden teşekkül eder. Üyelerin görev süreleri 2 (İki) yıldır. Süre bitiminde yeniden görev almak mümkündür. Yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır ve tavsiye mahiyetinde kararlar alır.

Vakıf Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin, oluşumu ve çalışma şekilleri yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

VAKIF ONUR ÜYELİĞİ;

MADDE 17- Vakfın amaç ve hizmet konularında önemli maddi ve manevi katkıları bulunan gerçek ve tüzel kişilere. Yönetim Kurulunun kararı ile “Vakıf Onur Üyesi unvanı verilebilir. Onur üyeleri Yönetim Kurulunca Mütevelli Heyeti toplantılarına ve diğer toplantılara görüş ve önerileri alınmak üzere davet edilirler. Oy hakkı bulunmayan Onur Üyelerinin üyelik seçimi, süresi ve üyelik sonlandırma şekilleri Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği ile belirlenir.

Vakıf onur üyeliği, Vakfın sona ermesi ile kendiliğinden sona ereceği gibi; Ölüm, Üyelik şartlarına ilişkin Vakıf Senedinin bu maddesindeki şartların sonradan kaybedilmiş olması, fiil ehliyetinin kaybedilmiş olması, yüz kızartıcı suç işlenmesi, Vakıf amaçlarına aykırı hareket edilmesi, Vakıf düzenini bozmaya yönelik hareketlerin tespiti, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ihraç sebeplerinden birinin olması, Vakıf üyeliğinden istifa edilmesi hallerinde Vakıf üyeliği sona erer. Üyeliğin kazanılmasında ve üyeliğin kaybedilmesinde Yönetim Kurulu Kararı esastır.

HUZUR HAKKI;

MADDE 18- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler. Gerektiğinde mütevelli heyeti, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ulaşım ve konaklama giderleri Yönetim Kurulu kararı ile ödenebilir” Kamu görevlisi olan üyelere huzur hakkı ödenmez.

VAKFIN GELİRLERİ;

MADDE 19- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

Bireysel ve kurumsal olarak yapılan nakdi ve aynî bağışlar,

Vakfın amacına uygun olmak kaydıyla yurt içi ve/veya yurt dışından, her türlü şartlı (ki bunlar münhasıran bağış yapanın öngördüğü amaçlar için harcanabilir) ve şartsız bağışlar (internet üzerinden, sms yoluyla vb. şekillerde) ile yardımlar, ( Kocaeli 5. Noterliğinin 08/11/2021 tarih ve 24461 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile değiştirilmiştir. ) ölüme bağlı vasiyetler,

Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları,

Vakıf mamelekinin işletilmesinden elde edilecek gelirler,

Kamu dışındaki kişi, kurum veya kuruluşları tarafından tahsis edilen ya da kullanımına verilen varlıklardan sağlanan gelirler,

Sponsorluk gelirleri,

Ticari kuruluşlarla yapılabilecek işbirliklerinden elde edilecek gelirler,

Varsa Vakfın sahibi veya ortağı olduğu İktisadî işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler, Yasal prosedür takip edilmek kaydıyla uluslararası kuruluşlardan sağlanacak karşılıksız proje fonları, Vakfın amacını gerçekleştirmek amacıyla yapacağı yayınlar, çeşitli faaliyetler ve yasal izinler alınmak kaydı ile düzenlenecek kampanyalardan elde edilecek diğer gelirler, Üyelik aidat gelirleri,

Yurtdışından yapılacak gerçek ve tüzel kişi bağışlarıdır. Diğer gelirler (ürün satışı, kermes, sergi-konser vb. etkinlik gelirleri ile her türlü diğer gelirler).

VAKFIN MALÎ İDARESİNE İLİŞKİN İLKELER;

MADDE 20- Vakfın malî idaresine ilişkin ilkeler şunlardır:

(1)       Vakıf, hesap dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin en fazla üçte birini (1/3) yönetim ve idame giderlerine, yedek akçeye ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara; kalanını ise Vakıf amaç ve hizmet konularına harcar.

(2)       Yönetim ve idame giderleri ile yedek akçe ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tamamı veya bir bölümü Vakfın amacına ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.

(3)       Vakfın amacına ve hizmet konularına yönelik projelere ödenek tahsis edilebilir. Bu ödeneklerin tamamı veya bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir.

HESAP DÖNEMİ;

MADDE 21- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Şu kadar ki, ilk hesap dönemi tescil tarihi ile o yılın sonuna kadar olan dönemdir. ( Kocaeli 5. Noterliğinin 08/11/2021 tarih ve 24461 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile değiştirilmiştir. )

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ;

MADDE 22- Vakıf mallarının korunması veya amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakfın idare şeklinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda yahut durum ve şartlardaki değişiklikler sebebiyle Vakıf Senedinde yazılı amaca bağlı kalınması. Vakfedenlerin arzusuna açıkça uymayacak hâle geldiğinde, mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) veya yönetim kurulunun yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı  ( Kocaeli 5. Noterliğinin 08/11/2021 tarih ve 24461 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile değiştirilmiştir. ) ve mahkemece verilecek karar ile senet değişikliği yapılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ;

MADDE 23- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Mütevelli Heyet kararı ile benzer amaçlı Vakıf veya kuruluşlara devredilir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onay ( Kocaeli 5. Noterliğinin 08/11/2021 tarih ve 24461 yevmiye nolu tadil sözleşmesi ile değiştirilmiştir. ) ve mahkemece verilecek karar ile mümkündür.

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ;

MADDE 24- Resmi senet hükümleri ile yasa hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Yönetim Kurulu tarafından Vakıf resmi senedi hükümlerinin uygulanmasını gösterir “Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği” hazırlanabilir. Vakıf Resmi senedi hükümleri Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanan “Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği” hükümleri uyarınca uygulanabilir.

MEVZUAT HÜKÜMLERİ;

MADDE 25- Bu senette yer almayan hususlarda, ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

ULUSLARARASI FAALİYET;

MADDE 26- Vakıf, amaç veya faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir, üst kuruluşlar kurabilir ve yurt dışında kurulmuş  kuruluşlara Üye olabilir.

VAKIF KURUCULARI;

MADDE 27- Vakıf kurucularının adı, soyadı Kimlik numaraları aşağıda gösterilmiştir. Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından eşit olarak vakfedilmiş olup herhangi bir sebeple vakfın tescilinin mümkün olmaması halinde tahsis edilmiş olan toplam özgülenen tutar kuruculara tahsisleri oranında iade olunur.

AD-SOYAD (TC Kimlik No:) ÖZGÜLENEN TUTAR

 • Nezaket Yüksel Özveri
 • Murat Özveri
 • Funda Özveri Erol

GEÇİCİ HÜKÜMLER;

GEÇİCİ MADDE 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

Başkan: Murat Özveri

Başkan Vekili: Nezaket Yüksel Özveri

Sayman: Funda Özveri Erol

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

GEÇİCİ MADDE 2- Mütevelli Heyeti, Vakfın tüzel kişilik kazanmasından itibaren 2 ay içinde geçici yönetim kurulunun çağrısı üzerine, toplanarak görev bölümü yapar ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçer.

Yönetim Kurulu birinci fıkrada öngörülen seçimleri izleyen en geç otuz gün içinde ilk toplantısını yaparak, Başkan Vekilini ve Saymanı seçer,

Denetim Kurulu da aynı süre içinde toplanarak çalışmalarına başlar

GEÇİCİ MADDE 3- Vakfın tescili ve gerektiğinde resmi senet tadili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Funda Özveri Erol, Av. Mustafa Karasu ve Av. Ahmet Akkuş birlikte ve ayrı ayrı yetkili kılınmıştır. ” diyerek sözlerini bitirdiler.

Yazılan bu tutanak, okuryazar ilgililere okunması için verildi. Okudular. Gerçek isteklerinin aynen yazıldığını okuryazar ilgililerin bildirmeleri üzerine okuryazar ilgililer tarafımdan ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi.

 • Murat Özveri ( Yönetim Kurulu Başkanı )
 • Funda Özveri Erol (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
 • Deniz Taşcı (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Nezaket Yüksel Özveri
 • Murat Özveri
 • Funda Özveri Erol
 • İhsan Saltuk Özveri
 • Deniz Özveri Taşçı
 • Kübra Cemre Özveri
 • Tahsin Utku Özveri
 • Cansu Özveri
 • Ritsa Neris Özveri
 • Yağmur Senem Özveri

Vakfın amacı; tüm çocukların ve öğrencilerin beslenme, giyinme, barınma, sağlık, eğitim ovun oynama, spor yapma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak…

Okul öncesi, ilk, orta ve yüksek öğretim öğrencilerinin eğitimlerine kültürel, bilimsel ve sosyal destek sağlamak, fiziksel koşullar oluşturmak ve mevcut koşulların iyileştirilmesine hizmet etmek…